Prohlášení o vlastnostech produktů (DoP)

Od začátku července 2013 je závazné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, které se týká uvádění stavebních výrobků na trh. Stavební výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná evropská norma nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA) na základě evropského dokumentu pro posuzování (European Assessment Document – EAD), mohou být uváděné na trh pod podmínkou, že jsou označené CE. Označení CE potvrzuje, že informace připojené k výrobku byly získány ve shodě s požadavky CPR. Označení potvrzuje shodu stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o vlastnostech. DoP – Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP) nahradilo ES prohlášení o shodě (EC declaration of conformity) od 1. 7. 2013 podle CPR.

product label, label

Označení na etiketě : 1 Obchodní název výrobku; 2 Oblast použití výrobku; 3 Piktogram popisující použití výrobku; 4 Adresa internetových stránek; 5 Jedinečný identifikační kód výrobku; 6 Číslo dop – prohlášení o vlastnostech; 7 Číslo certifikátu „Osvědčení o stálosti vlastností“; 8 Třída reakce na oheň; 9 Kód výrobku; 10 Datum výroby; 11 Rozměry; 12 Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti; 13 Deklarovaný tepelný odpor; 14 Číslo notifikované osoby, která vystavila posouzení shody a vydala certifikát; 15 Dva poslední číselné znaky roku, ve kterém byl výrobek poprvé označen CE; 16 Název a adresa výrobce; 17 Úroveň nebo třída dalších deklarovaných vlastností

Symboly v kódu výrobku

Kód: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Vyjadřuje následující informace:

MW - minerální vlna (zkratka);
EN 13162 - číslo evropské normy vztahující se na výrobek
T5 - tolerance tloušťky; pro třídu T5 je v rozmezí od -1 do +3 mm;
DS (70, -) - rozměrová stabilita při určené teplotě; změna velikosti nepřesáhne 1 % po 48 hodinách skladování produktu DS (70, -) při 70 °C;
DS (70,90) - rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek; změna velikosti nepřesáhne 1 % po 48 hodinách skladování produktu při 70 °C a 90% vlhkosti;
CS (10) 20 - napětí v tlaku při stlačení 10 %; při 10% stlačení tlakem ≥ 20 kPa;
TR10 - pevnost v tahu kolmo k desce; deklarovaná hodnota ≥ 10 kPa
PL (5) 250 - bodové zatížení; tlaková síla při bodovém zatížení s deformací 5 mm ≥ 250 N
WS - krátkodobá nasákavost; ne více než 1,0 kg/m3 s částečným ponořením produktu po dobu 24 hodin
WL(P) - dlouhodobá nasákavost; ne více než 3,0 kg/m3 při částečném ponoření po dobu 28 dnů
MU1 - průnik vodní páry - faktor difuzního odporu = 1 (bez zkoušek)