Energetická účinnost

Energetická účinnost nebo energetická náročnost budovy je dnes často užívaným termínem. Co vlastně znamená a s čím souvisí?

Energetická účinnost je podíl využité energie k energii vložené. Jinými slovy cílem efektivního využití energie je snížení spotřeby energie v oblasti její výroby, využití nebo provozování služeb. V případě budov se jedná o snížení energie potřebné pro vytápění, chlazení, větrání a klimatizaci nebo elektrické energie spotřebované zařízením budovy. Zlepšování energetické náročnosti je jedním z nejjednodušších způsobů, jak snížit emise skleníkových plynů a zvýšit udržitelnost a spolehlivost dodávek energie. Podporuje se tak hospodářský rozvoj, vytvářejí se nová pracovní místa a snižují se náklady za energii domácnostem i podnikům.

Zvýšení energetické účinnosti je jedním z hlavních cílů politiky v oblasti klimatu EU. Klimatický balíček 3 x 20 předpokládá dosažení 20% energetické účinnosti do roku 2020. Evropská unie věří, že snížením spotřeby energie do roku 2020 o 20 % poklesnou emise o téměř 800 milionů tun ročně, a ušetří se tak 100 miliard eur.

Základním nástrojem ke snižování energetické náročnosti budov je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov - EPBD II (v ČR je implemetována v podobě zákona číslo 165/2012 Sb. o hospodaření energií).

Tato směrnice si klade za cíl naplňovat plán EU „20/20/20“, což znamená:

  • zvýšit energetickou účinnost do roku 2020 o 20 %
  • snížit emise CO2 do roku 2020 o 20 %
  • zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 o 20 % 

Izolační vlastnosti kamenné vlny

Kamenná minerální vlna je jedním z nejlepších izolačních materiálů všeobecně používaných ve stavebnictví.

Energetická náročnost budov

V obytných budovách je nejvíce energie spotřebováno na vytápění. Příčinou jsou především tepelné ztráty. 

Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti, který je požadován u všech nových, prodávaných a pronajímaných budov obsahuje informace týkající se potenciálních nákladů provozu budovy.